STUDIU BIBLIC – Zilele din Urma – Vremea harului


vremea harului-vesteaevangheiei

I.    PERIOADA ZILELOR DIN URMĂ
Romani 10:1-13 (Fapte.2:17-18)

A.    DEFINIREA ZILELOR DIN URMĂ

Pentru a înţelege însemnătatea expresiei „zilele din urmă”, trebuie să avem în atenţie următoarele considerente:

1.    Traducerea pe care o folosim

Anumite traduceri  folosesc o anumită terminologie, iar altele, o altă terminologie pentru a defini aceleaşi adevăruri.

2.    Contextul în care apare această expresie

Sunt situaţii în care această expresie defineşte evenimente petrecute în zilele în care a trăit cel ce a scris-o, sau în care au trăit cei la care acesta a făcut referire, şi situaţii în care această expresie defineşte evenimente din viitorul imediat, sau cel indepărtat. De aceea, contextul în care apare această afirmaţie poate defini înţelesul adevărat.

Temă: stabiliţi înţelesul expresiei „zilele din urmă”, în funcţie de context, din următoarele pasaje:Gen.49:1; Deut.31:29; Dan.8:18;Ier.23:20;30:34; 1Ioan;2:18; 2Tes.2:1-4;Evrei:1:1-2.

3.    Modul în care a fost folosită această expresie  

Expresia „zilele din urmă” care apare într-un anume pasaj al Sfintei Scripturi, este uneori repetată şi în alte pasaje de către acelaşi scriitor, sau este preluată şi de alţi scriitori ai cărţilor biblice, care o folosesc într-un context diferit, atribuindu-i uneori chiar şi  un înţeles diferit. De aceea, pentru a-i înţelege semnificaţia, trebuie să analizăm modul în care aceşti scriitori au folosit această expresie şi sensurile noi care i le-au atribuit.

 Temă: stabiliţi semnificaţia şi sensul expresiei „zilele din urmă” din următoarele pasaje: Daniel 2:28; 8:23; 10:14;11:29; Ioel 2:28-29; Fapte.2:17-21; Mat.13:13,39.

 4.  Raportul faţă de persoana şi lucrarea Domnului Isus

Evenimentele din zilele din urmă sunt strâns legate de persoana şi lucrarea Domnului Isus. Nu vom putea înţelege ce se va întâmpla în „zilele din urmă”, dacă nu cunoaştem planul de mântuire a lui Dumnezeu şi nu interpretăm aceste evenimente în armonie cu persoana şi lucrarea  Domnului Isus. În Sfânta Scriptură Domnul Isus este prezentat ca: Mesia, Mântuitorul, Domnul, Mirele, Judecătorul, Împăratul, Stăpânul şi Dumnezeul cel veşnic.

 Temă: stabiliţi semnificaţia expresiei „zilele din urmă”, în raport cu persoana şi lucrarea Domnului Isus, prezentată în următoarele pasaje:

Ev.1:1-2;Ioan6:39-40,43,54;12:48;1Pet.1:20;3:9-10;Ap.1:7;19:11-15;20:22-23.

5.    Raportul faţă de viitorul poporului Israel

În Sfânta Scriptură sunt multe profeţii referitoare la viitorul poporului Israel. Acestea nu numai că anunţă misiunea specifică pe care poporul Israel o va împlini  în zilele din urmă, dar şi încadrează evenimentele care vor urma, în timp şi spaţiu, menţionând duşmanii poporului Israel, soarta acestora, modul în care poporul Israel va obţine biruinţa şi binecuvântările de care vor avea parte în timpul domniei Domnului Isus.

Temă: stabiliţi semnificaţia expresiei „zilele din urmă” în raport cu viitorul Israelului prezentat în următoarele pasaje: Gen.49:1 Deut.4:30; 8:16;31:29; Dan.8:19;9:24-27; Ier.23:20; 30:24; Ezec.37:1-39:29: Ap.7:4-8;12:1-17:14:1-7.

6.Terminologia folosită de Sfânta Scriptură

În Sfânta Scriptură se întâlnesc mai multe afirmaţii care definesc evenimentele ce vor avea loc la finalul istoriei. Printre acestea menţionăm:

a. zilele din urmă– Mica 4:1;Fapte 2:17;2Tim:3:1-5;Evrei 1:2;2Pet.3:3; Iuda 18;Iac.5:3;1 Cor.15:24;Deut.4:30.

b. vremurile din urmă -1Tim.4:1;Gen.49:1;Mica 4:1 Dan.2:28;Osea 3:5
c. vremea de apoi – Dan.8:19;10:14;Ier.48:47;49:39;1Pet.1:5;Ioan 6:39,40,44,54;12:48

d. în cursul vremurilor– Ier.23:20;30:24;Is.2:2
e. sfârşitul veacului – Mat.13:39;10:22;Marcu 13:13;1Cor.10:11;Evrei 9:26;1 Pet.1:20.
f. ceasul de pe urmă -1Ioan 2:18

Temă: comparaţi afirmaţiile întâlnite în Sfânta Scriptură ce definesc evenimentele care vor avea loc la sfârşitul istoriei şi descrieţi asemănările şi deosebirile dintre acestea.

B.    SEMNIFICAŢIA ZILELOR DIN URMĂ

Atunci când studiem pasajele biblice care arată ce se va întâmpla în zilele din urmă, descoperim că ele fac referire la:

1.    VREMEA HARULUI

Termenul „har” (charis) apare de 156 de ori în Noul Testament şi defineşte „favoarea” oferită de Dumnezeu celor păcătoşi, care pot fi mântuiţi prin credinţa în Domnul Isus. Vremea harului este o perioadă nedefinită de timp, marcată de:

a.    PERIOADA DINTRE PRIMA VENIRE A DOMNULUI ISUS ŞI REVENIREA SA PE NORI

– Venirea Domnului Isus ca MÂNTUITOR

„…la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.” Evrei 1:2
„…căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.”Ioan 1:17

…..” El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi” 1Pet.1:20
…..” Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.” Rom.10:4

…..” Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toţi Prorocii şi Legea. Mat.11:12-13

– Venirea Domnului Isus ca MIRE

…” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa.” Mat.25:10

… “Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. Odată ce Stăpânul casei Se va scula şi va încuia uşa, şi voi veţi fi afară şi veţi începe să bateţi la uşă şi să ziceţi: “Doamne, Doamne, deschide-ne!”, drept răspuns, El vă va zice: “Nu ştiu de unde sunteţi.” Luca 13:24-25

„”Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”Fapte.1:11
…” tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, şi alta va fi lăsată.”Mat.24:39-41

… “Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 1Tes.4:16-17

 b.    PERIOADA LUCRĂRII DUHULUI SFÂNT

–    Anunţul lucrării Duhului Sfânt

“În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise! Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.” Fapte 2:17-18

–    Lucrarea Duhului Sfânt pentru lume

„Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.  Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. “ Ioan16:7-11

–    Lucrarea Duhului Sfânt pentru cei credincioşi

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.”Ioan 16:13

..” Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.”1Cor.12:13
“Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” Ioan 1:12-13

…” Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”2Cor.3:18

….” Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”Gal.5:22-23

– Restrângerea lucrării Duhului Sfânt

…”Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului:  mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.”Luca 17:26 ….” Atunci Domnul a zis: “Duhul Meu nu va rămâne pururi în om,(sau va lupta pururi cu omul), căci şi omul nu este decât carne păcătoasă:” Gen.6:3

… „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.”1Tim.4:1

…” Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,  pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. “ 2Tes.2:9-12

c.    PERIOADA MÂNTUIRII DIN ROBIA PĂCATULUI

– În zilele din urmă este vremea mântuirii

…” În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise! Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci. ……Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Fapte.2:17-21

– Mântuirea este pentru toţi cei ce mărturisesc şi cred în Domnul Isus

….”Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: “Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă “oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Rom.10:9-13

– Mântuirea este darul lui Dumnezeu oferit astăzi

…”La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” 2 Cor.6:2

– Va veni o vreme când pentru mântuire va fi prea târziu

… “Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.”Evrei 4:1

– Vremea mântuirii de sub prezenţa şi urmările păcatului este aproape

…”este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. “Romani 13:11-12;Tes.1:10; Rom.5:9; 1Tes.5:9;1 Ioan.3:2

–  Cei rămaşi afară nu mai pot face parte din  mireasa Domnului Isus …”Odată ce Stăpânul casei Se va scula şi va încuia uşa, şi voi veţi fi afară şi veţi începe să bateţi la uşă şi să ziceţi: “Doamne, Doamne, deschide-ne!”, drept răspuns, El vă va zice: “Nu ştiu de unde sunteţi.”Luca 13:25

…” Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: “Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: “Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” Mat.7:22-23

d.    PERIOADA BISERICII

–    Biserica anunţată

…” tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.  Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” Mat.16:18-19

–   Biserica constituită

…..”Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” Fapte 2:41

–    Biserica în misiune

……”voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”Fapte 1:8

–    Biserica în suferinţă

….”Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.  Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. „Mat.24:9-13

–    Biserica răpită

…..” Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.  Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” 1Tes.4:15-17

–    Biserica slăvită

…”Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,  ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.”Ef.5:25-27

…” Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)” Ap.19:7-8

–    Biserica împărăţind

..” Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” Ap.21:1-3

…”Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.” Ap.22:3-5

Temă:
prezentaţi factorii ce definesc perioada harului şi arătaţi ce mărturii dovedesc că vremea harului se identifică cu Zilele din urmă.

Pastor Dan Boingeanu

sursa: misiune.ro

Comenteaza

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s