Plan de citire a Bibliei in 2014


2014-reading-plan

Jan 2, 2014 Gen. 1, 2, 3 80 verses / 2078 words = 10.39 min
Jan 3, 2014 Gen. 4, 5, 6 80 verses / 1783 words = 8.91 min
Jan 4, 2014 Gen. 7, 8, 9 75 verses / 1763 words = 8.81 min
Jan 5, 2014 Gen. 10, 11, 12, 13 102 verses / 2128 words = 10.64 min
Jan 6, 2014 Gen. 14, 15, 16 61 verses / 1491 words = 7.46 min
Jan 7, 2014 Gen. 17, 18, 19 98 verses / 2586 words = 12.93 min
Jan 8, 2014 Gen. 20, 21, 22 76 verses / 1853 words = 9.27 min
Jan 9, 2014 Gen. 23, 24, 25, 26 156 verses / 3803 words = 19.02 min
Jan 10, 2014 Gen. 27, 28, 29 103 verses / 2658 words = 13.29 min
Jan 11, 2014 Gen. 30, 31, 32 130 verses / 3166 words = 15.83 min
Jan 12, 2014 Gen. 33, 34, 35 80 verses / 1892 words = 9.46 min
Jan 13, 2014 Gen. 36, 37, 38, 39 132 verses / 3154 words = 15.77 min
Jan 14, 2014 Gen. 40, 41, 42 118 verses / 2932 words = 14.66 min
Jan 15, 2014 Gen. 43, 44, 45 96 verses / 2495 words = 12.47 min
Jan 16, 2014 Gen. 46, 47, 48 87 verses / 2266 words = 11.33 min
Jan 17, 2014 Gen. 49, 50; Exo. 1, 2 106 verses / 2491 words = 12.46 min
Jan 18, 2014 Exo. 3, 4, 5 76 verses / 2280 words = 11.40 min
Jan 19, 2014 Exo. 6, 7, 8 87 verses / 2352 words = 11.76 min
Jan 20, 2014 Exo. 9, 10, 11 74 verses / 2226 words = 11.13 min
Jan 21, 2014 Exo. 12, 13, 14, 15 131 verses / 3730 words = 18.65 min
Jan 22, 2014 Exo. 16, 17, 18 79 verses / 2183 words = 10.91 min
Jan 23, 2014 Exo. 19, 20, 21 87 verses / 2179 words = 10.89 min
Jan 24, 2014 Exo. 22, 23, 24 82 verses / 2131 words = 10.65 min
Jan 25, 2014 Exo. 25, 26, 27, 28 141 verses / 3522 words = 17.61 min
Jan 26, 2014 Exo. 29, 30, 31 102 verses / 2692 words = 13.46 min
Jan 27, 2014 Exo. 32, 33, 34 93 verses / 2836 words = 14.18 min
Jan 28, 2014 Exo. 35, 36, 37 102 verses / 2364 words = 11.82 min
Jan 29, 2014 Exo. 38, 39, 40; Lev. 1 129 verses / 3149 words = 15.74 min
Jan 30, 2014 Lev. 2, 3, 4 68 verses / 2156 words = 10.78 min
Jan 31, 2014 Lev. 5, 6, 7 87 verses / 2656 words = 13.28 min
Feb 1, 2014 Lev. 8, 9, 10 80 verses / 2376 words = 11.88 min
Feb 2, 2014 Lev. 11, 12, 13, 14 171 verses / 4792 words = 23.96 min
Feb 3, 2014 Lev. 15, 16, 17 83 verses / 2531 words = 12.65 min
Feb 4, 2014 Lev. 18, 19, 20 94 verses / 2413 words = 12.06 min
Feb 5, 2014 Lev. 21, 22, 23, 24 124 verses / 3265 words = 16.32 min
Feb 6, 2014 Lev. 25, 26, 27 135 verses / 3706 words = 18.53 min
Feb 7, 2014 Num. 1, 2, 3 139 verses / 2966 words = 14.83 min
Feb 8, 2014 Num. 4, 5, 6 107 verses / 2994 words = 14.97 min
Feb 9, 2014 Num. 7, 8, 9, 10 174 verses / 4139 words = 20.70 min
Feb 10, 2014 Num. 11, 12, 13 84 verses / 2223 words = 11.12 min
Feb 11, 2014 Num. 14, 15, 16 136 verses / 3627 words = 18.14 min
Feb 12, 2014 Num. 17, 18, 19 67 verses / 2131 words = 10.65 min
Feb 13, 2014 Num. 20, 21, 22, 23 135 verses / 3606 words = 18.03 min
Feb 14, 2014 Num. 24, 25, 26 108 verses / 2434 words = 12.17 min
Feb 15, 2014 Num. 27, 28, 29 94 verses / 2257 words = 11.29 min
Feb 16, 2014 Num. 30, 31, 32 112 verses / 2664 words = 13.32 min
Feb 17, 2014 Num. 33, 34, 35, 36 132 verses / 2886 words = 14.43 min
Feb 18, 2014 Deut. 1, 2, 3 112 verses / 3107 words = 15.54 min
Feb 19, 2014 Deut. 4, 5, 6 107 verses / 3074 words = 15.37 min
Feb 20, 2014 Deut. 7, 8, 9 75 verses / 2425 words = 12.13 min
Feb 21, 2014 Deut. 10, 11, 12, 13 104 verses / 3226 words = 16.13 min
Feb 22, 2014 Deut. 14, 15, 16 74 verses / 2104 words = 10.52 min
Feb 23, 2014 Deut. 17, 18, 19 63 verses / 1905 words = 9.53 min
Feb 24, 2014 Deut. 20, 21, 22 73 verses / 2223 words = 11.12 min
Feb 25, 2014 Deut. 23, 24, 25, 26 85 verses / 2565 words = 12.82 min
Feb 26, 2014 Deut. 27, 28, 29 123 verses / 3467 words = 17.34 min
Feb 27, 2014 Deut. 30, 31, 32 102 verses / 2966 words = 14.83 min
Feb 28, 2014 Deut. 33, 34; Josh. 1 59 verses / 1664 words = 8.32 min
Mar 1, 2014 Josh. 2, 3, 4, 5 80 verses / 2575 words = 12.88 min
Mar 2, 2014 Josh. 6, 7, 8 88 verses / 3017 words = 15.09 min
Mar 3, 2014 Josh. 9, 10, 11 93 verses / 2889 words = 14.45 min
Mar 4, 2014 Josh. 12, 13, 14 72 verses / 1829 words = 9.14 min
Mar 5, 2014 Josh. 15, 16, 17, 18 119 verses / 2637 words = 13.19 min
Mar 6, 2014 Josh. 19, 20, 21 105 verses / 2265 words = 11.32 min
Mar 7, 2014 Josh. 22, 23, 24 83 verses / 2957 words = 14.79 min
Mar 8, 2014 Jdg. 1, 2, 3 90 verses / 2487 words = 12.44 min
Mar 9, 2014 Jdg. 4, 5, 6, 7 120 verses / 3679 words = 18.39 min
Mar 10, 2014 Jdg. 8, 9, 10 110 verses / 2999 words = 14.99 min
Mar 11, 2014 Jdg. 11, 12, 13 80 verses / 2365 words = 11.82 min
Mar 12, 2014 Jdg. 14, 15, 16, 17 84 verses / 2825 words = 14.13 min
Mar 13, 2014 Jdg. 18, 19, 20 109 verses / 3440 words = 17.20 min
Mar 14, 2014 Jdg. 21; Ruth 1, 2 70 verses / 2099 words = 10.49 min
Mar 15, 2014 Ruth 3, 4; 1 Sam. 1 68 verses / 1916 words = 9.58 min
Mar 16, 2014 1 Sam. 2, 3, 4, 5 91 verses / 2798 words = 13.99 min
Mar 17, 2014 1 Sam. 6, 7, 8 60 verses / 1801 words = 9.01 min
Mar 18, 2014 1 Sam. 9, 10, 11 69 verses / 2289 words = 11.45 min
Mar 19, 2014 1 Sam. 12, 13, 14 100 verses / 3034 words = 15.17 min
Mar 20, 2014 1 Sam. 15, 16, 17, 18 146 verses / 4133 words = 20.66 min
Mar 21, 2014 1 Sam. 19, 20, 21 81 verses / 2443 words = 12.21 min
Mar 22, 2014 1 Sam. 22, 23, 24 74 verses / 2264 words = 11.32 min
Mar 23, 2014 1 Sam. 25, 26, 27 81 verses / 2628 words = 13.14 min
Mar 24, 2014 1 Sam. 28, 29, 30, 31 80 verses / 2527 words = 12.63 min
Mar 25, 2014 2 Sam. 1, 2, 3 98 verses / 2711 words = 13.55 min
Mar 26, 2014 2 Sam. 4, 5, 6 60 verses / 1739 words = 8.70 min
Mar 27, 2014 2 Sam. 7, 8, 9 60 verses / 1673 words = 8.37 min
Mar 28, 2014 2 Sam. 10, 11, 12, 13 116 verses / 3492 words = 17.46 min
Mar 29, 2014 2 Sam. 14, 15, 16 93 verses / 2901 words = 14.51 min
Mar 30, 2014 2 Sam. 17, 18, 19 105 verses / 3432 words = 17.16 min
Mar 31, 2014 2 Sam. 20, 21, 22 99 verses / 2537 words = 12.69 min
Apr 1, 2014 2 Sam. 23, 24; 1 Ki. 1, 2 163 verses / 4664 words = 23.32 min
Apr 2, 2014 1 Ki. 3, 4, 5 80 verses / 2011 words = 10.05 min
Apr 3, 2014 1 Ki. 6, 7, 8 155 verses / 4532 words = 22.66 min
Apr 4, 2014 1 Ki. 9, 10, 11 100 verses / 2850 words = 14.25 min
Apr 5, 2014 1 Ki. 12, 13, 14, 15 132 verses / 4053 words = 20.27 min
Apr 6, 2014 1 Ki. 16, 17, 18 104 verses / 3081 words = 15.40 min
Apr 7, 2014 1 Ki. 19, 20, 21 93 verses / 2998 words = 14.99 min
Apr 8, 2014 1 Ki. 22; 2 Ki. 1, 2 96 verses / 2925 words = 14.63 min
Apr 9, 2014 2 Ki. 3, 4, 5, 6 131 verses / 4091 words = 20.45 min
Apr 10, 2014 2 Ki. 7, 8, 9 86 verses / 2938 words = 14.69 min
Apr 11, 2014 2 Ki. 10, 11, 12 78 verses / 2578 words = 12.89 min
Apr 12, 2014 2 Ki. 13, 14, 15, 16 112 verses / 3342 words = 16.71 min
Apr 13, 2014 2 Ki. 17, 18, 19 115 verses / 3530 words = 17.65 min
Apr 14, 2014 2 Ki. 20, 21, 22 67 verses / 2074 words = 10.37 min
Apr 15, 2014 2 Ki. 23, 24, 25 87 verses / 2946 words = 14.73 min
Apr 16, 2014 1 Ch. 1, 2, 3, 4 176 verses / 2618 words = 13.09 min
Apr 17, 2014 1 Ch. 5, 6, 7 147 verses / 2728 words = 13.64 min
Apr 18, 2014 1 Ch. 8, 9, 10 98 verses / 1790 words = 8.95 min
Apr 19, 2014 1 Ch. 11, 12, 13 101 verses / 2271 words = 11.36 min
Apr 20, 2014 1 Ch. 14, 15, 16, 17 116 verses / 2630 words = 13.15 min
Apr 21, 2014 1 Ch. 18, 19, 20 44 verses / 1276 words = 6.38 min
Apr 22, 2014 1 Ch. 21, 22, 23 81 verses / 2183 words = 10.91 min
Apr 23, 2014 1 Ch. 24, 25, 26 94 verses / 1717 words = 8.59 min
Apr 24, 2014 1 Ch. 27, 28, 29; 2 Ch. 1 102 verses / 3002 words = 15.01 min
Apr 25, 2014 2 Ch. 2, 3, 4 57 verses / 1567 words = 7.83 min
Apr 26, 2014 2 Ch. 5, 6, 7 78 verses / 2572 words = 12.86 min
Apr 27, 2014 2 Ch. 8, 9, 10 68 verses / 1898 words = 9.49 min
Apr 28, 2014 2 Ch. 11, 12, 13, 14 76 verses / 1991 words = 9.96 min
Apr 29, 2014 2 Ch. 15, 16, 17 52 verses / 1349 words = 6.75 min
Apr 30, 2014 2 Ch. 18, 19, 20 82 verses / 2471 words = 12.36 min
May 1, 2014 2 Ch. 21, 22, 23 53 verses / 1812 words = 9.06 min
May 2, 2014 2 Ch. 24, 25, 26, 27 87 verses / 2757 words = 13.79 min
May 3, 2014 2 Ch. 28, 29, 30 90 verses / 2869 words = 14.35 min
May 4, 2014 2 Ch. 31, 32, 33 79 verses / 2535 words = 12.68 min
May 5, 2014 2 Ch. 34, 35, 36 83 verses / 2821 words = 14.11 min
May 6, 2014 Ezra 1, 2, 3, 4 118 verses / 2389 words = 11.95 min
May 7, 2014 Ezra 5, 6, 7 67 verses / 2136 words = 10.68 min
May 8, 2014 Ezra 8, 9, 10 95 verses / 2379 words = 11.89 min
May 9, 2014 Neh. 1, 2, 3 63 verses / 1932 words = 9.66 min
May 10, 2014 Neh. 4, 5, 6, 7 134 verses / 2766 words = 13.83 min
May 11, 2014 Neh. 8, 9, 10 95 verses / 2602 words = 13.01 min
May 12, 2014 Neh. 11, 12, 13 114 verses / 2599 words = 12.99 min
May 13, 2014 Est. 1, 2, 3 60 verses / 2016 words = 10.08 min
May 14, 2014 Est. 4, 5, 6, 7 55 verses / 1759 words = 8.79 min
May 15, 2014 Est. 8, 9, 10 52 verses / 1684 words = 8.42 min
May 16, 2014 Job. 1, 2, 3 61 verses / 1403 words = 7.01 min
May 17, 2014 Job. 4, 5, 6, 7 99 verses / 1581 words = 7.91 min
May 18, 2014 Job. 8, 9, 10 79 verses / 1244 words = 6.22 min
May 19, 2014 Job. 11, 12, 13 73 verses / 1084 words = 5.42 min
May 20, 2014 Job. 14, 15, 16 79 verses / 1266 words = 6.33 min
May 21, 2014 Job. 17, 18, 19, 20 95 verses / 1466 words = 7.33 min
May 22, 2014 Job. 21, 22, 23 81 verses / 1233 words = 6.17 min
May 23, 2014 Job. 24, 25, 26 45 verses / 728 words = 3.64 min
May 24, 2014 Job. 27, 28, 29 76 verses / 1196 words = 5.98 min
May 25, 2014 Job. 30, 31, 32, 33 126 verses / 2056 words = 10.28 min
May 26, 2014 Job. 34, 35, 36 86 verses / 1333 words = 6.67 min
May 27, 2014 Job. 37, 38, 39 95 verses / 1493 words = 7.46 min
May 28, 2014 Job. 40, 41, 42 75 verses / 1256 words = 6.28 min
May 29, 2014 Ps. 1, 2, 3, 4 34 verses / 636 words = 3.18 min
May 30, 2014 Ps. 5, 6, 7 39 verses / 728 words = 3.64 min
May 31, 2014 Ps. 8, 9, 10 47 verses / 882 words = 4.41 min
Jun 1, 2014 Ps. 11, 12, 13 21 verses / 400 words = 2.00 min
Jun 2, 2014 Ps. 14, 15, 16, 17 38 verses / 759 words = 3.79 min
Jun 3, 2014 Ps. 18, 19, 20 73 verses / 1337 words = 6.68 min
Jun 4, 2014 Ps. 21, 22, 23 50 verses / 921 words = 4.61 min
Jun 5, 2014 Ps. 24, 25, 26 44 verses / 722 words = 3.61 min
Jun 6, 2014 Ps. 27, 28, 29, 30 46 verses / 995 words = 4.97 min
Jun 7, 2014 Ps. 31, 32, 33 57 verses / 1126 words = 5.63 min
Jun 8, 2014 Ps. 34, 35, 36 62 verses / 1126 words = 5.63 min
Jun 9, 2014 Ps. 37, 38, 39 75 verses / 1331 words = 6.66 min
Jun 10, 2014 Ps. 40, 41, 42, 43 46 verses / 1067 words = 5.33 min
Jun 11, 2014 Ps. 44, 45, 46 54 verses / 970 words = 4.85 min
Jun 12, 2014 Ps. 47, 48, 49 43 verses / 693 words = 3.46 min
Jun 13, 2014 Ps. 50, 51, 52 51 verses / 879 words = 4.39 min
Jun 14, 2014 Ps. 53, 54, 55, 56 49 verses / 933 words = 4.67 min
Jun 15, 2014 Ps. 57, 58, 59 39 verses / 784 words = 3.92 min
Jun 16, 2014 Ps. 60, 61, 62 32 verses / 564 words = 2.82 min
Jun 17, 2014 Ps. 63, 64, 65, 66 54 verses / 956 words = 4.78 min
Jun 18, 2014 Ps. 67, 68, 69 78 verses / 1443 words = 7.21 min
Jun 19, 2014 Ps. 70, 71, 72 49 verses / 929 words = 4.64 min
Jun 20, 2014 Ps. 73, 74, 75 61 verses / 1002 words = 5.01 min
Jun 21, 2014 Ps. 76, 77, 78, 79 117 verses / 1999 words = 9.99 min
Jun 22, 2014 Ps. 80, 81, 82 43 verses / 735 words = 3.67 min
Jun 23, 2014 Ps. 83, 84, 85 43 verses / 701 words = 3.50 min
Jun 24, 2014 Ps. 86, 87, 88 42 verses / 755 words = 3.77 min
Jun 25, 2014 Ps. 89, 90, 91, 92 100 verses / 1712 words = 8.56 min
Jun 26, 2014 Ps. 93, 94, 95 39 verses / 652 words = 3.26 min
Jun 27, 2014 Ps. 96, 97, 98 34 verses / 616 words = 3.08 min
Jun 28, 2014 Ps. 99, 100, 101 22 verses / 433 words = 2.17 min
Jun 29, 2014 Ps. 102, 103, 104, 105 130 verses / 2078 words = 10.39 min
Jun 30, 2014 Ps. 106, 107, 108 104 verses / 1674 words = 8.37 min
July 1, 2014 Ps. 109, 110, 111 48 verses / 857 words = 4.29 min
July 2, 2014 Ps. 112, 113, 114 27 verses / 396 words = 1.98 min
July 3, 2014 Ps. 115, 116, 117, 118 68 verses / 1113 words = 5.57 min
July 4, 2014 Ps. 119, 120, 121 191 verses / 2603 words = 13.02 min
July 5, 2014 Ps. 122, 123, 124 21 verses / 358 words = 1.79 min
July 6, 2014 Ps. 125, 126, 127 16 verses / 327 words = 1.64 min
July 7, 2014 Ps. 128, 129, 130, 131 25 verses / 406 words = 2.03 min
July 8, 2014 Ps. 132, 133, 134 24 verses / 397 words = 1.99 min
July 9, 2014 Ps. 135, 136, 137 56 verses / 826 words = 4.13 min
July 10, 2014 Ps. 138, 139, 140 45 verses / 842 words = 4.21 min
July 11, 2014 Ps. 141, 142, 143, 144 44 verses / 900 words = 4.50 min
July 12, 2014 Ps. 145, 146, 147 51 verses / 817 words = 4.08 min
July 13, 2014 Ps. 148, 149, 150 29 verses / 423 words = 2.12 min
July 14, 2014 Pro. 1, 2, 3 90 verses / 1362 words = 6.81 min
July 15, 2014 Pro. 4, 5, 6, 7 112 verses / 1740 words = 8.70 min
July 16, 2014 Pro. 8, 9, 10 86 verses / 1349 words = 6.75 min
July 17, 2014 Pro. 11, 12, 13 84 verses / 1397 words = 6.99 min
July 18, 2014 Pro. 14, 15, 16 101 verses / 1635 words = 8.18 min
July 19, 2014 Pro. 17, 18, 19, 20 111 verses / 1835 words = 9.18 min
July 20, 2014 Pro. 21, 22, 23 95 verses / 1550 words = 7.75 min
July 21, 2014 Pro. 24, 25, 26 90 verses / 1572 words = 7.86 min
July 22, 2014 Pro. 27, 28, 29, 30 115 verses / 2027 words = 10.13 min
July 23, 2014 Pro. 31; Ecc. 1, 2 75 verses / 1524 words = 7.62 min
July 24, 2014 Ecc. 3, 4, 5 58 verses / 1438 words = 7.19 min
July 25, 2014 Ecc. 6, 7, 8 58 verses / 1410 words = 7.05 min
July 26, 2014 Ecc. 9, 10, 11, 12 62 verses / 1537 words = 7.68 min
July 27, 2014 SOS 1, 2, 3 45 verses / 954 words = 4.77 min
July 28, 2014 SOS 4, 5, 6 45 verses / 1074 words = 5.37 min
July 29, 2014 SOS 7, 8; Isa. 1 58 verses / 1354 words = 6.77 min
July 30, 2014 Isa. 2, 3, 4, 5 84 verses / 2160 words = 10.80 min
July 31, 2014 Isa. 6, 7, 8 60 verses / 1608 words = 8.04 min
Aug 1, 2014 Isa. 9, 10, 11 71 verses / 2027 words = 10.13 min
Aug 2, 2014 Isa. 12, 13, 14 60 verses / 1524 words = 7.62 min
Aug 3, 2014 Isa. 15, 16, 17, 18 44 verses / 1315 words = 6.58 min
Aug 4, 2014 Isa. 19, 20, 21 48 verses / 1301 words = 6.50 min
Aug 5, 2014 Isa. 22, 23, 24 66 verses / 1624 words = 8.12 min
Aug 6, 2014 Isa. 25, 26, 27 46 verses / 1264 words = 6.32 min
Aug 7, 2014 Isa. 28, 29, 30, 31 95 verses / 2829 words = 14.14 min
Aug 8, 2014 Isa. 32, 33, 34 61 verses / 1498 words = 7.49 min
Aug 9, 2014 Isa. 35, 36, 37 70 verses / 2040 words = 10.20 min
Aug 10, 2014 Isa. 38, 39, 40 61 verses / 1651 words = 8.26 min
Aug 11, 2014 Isa. 41, 42, 43, 44 110 verses / 3195 words = 15.97 min
Aug 12, 2014 Isa. 45, 46, 47 53 verses / 1591 words = 7.96 min
Aug 13, 2014 Isa. 48, 49, 50 59 verses / 1838 words = 9.19 min
Aug 14, 2014 Isa. 51, 52, 53 50 verses / 1560 words = 7.80 min
Aug 15, 2014 Isa. 54, 55, 56, 57 63 verses / 1818 words = 9.09 min
Aug 16, 2014 Isa. 58, 59, 60 57 verses / 1776 words = 8.88 min
Aug 17, 2014 Isa. 61, 62, 63 42 verses / 1289 words = 6.45 min
Aug 18, 2014 Isa. 64, 65, 66 61 verses / 1917 words = 9.59 min
Aug 19, 2014 Jer. 1, 2, 3, 4 112 verses / 3225 words = 16.13 min
Aug 20, 2014 Jer. 5, 6, 7 95 verses / 2687 words = 13.44 min
Aug 21, 2014 Jer. 8, 9, 10 73 verses / 2129 words = 10.64 min
Aug 22, 2014 Jer. 11, 12, 13, 14 89 verses / 2760 words = 13.80 min
Aug 23, 2014 Jer. 15, 16, 17 69 verses / 2257 words = 11.29 min
Aug 24, 2014 Jer. 18, 19, 20 56 verses / 1812 words = 9.06 min
Aug 25, 2014 Jer. 21, 22, 23 84 verses / 2595 words = 12.97 min
Aug 26, 2014 Jer. 24, 25, 26, 27 94 verses / 3044 words = 15.22 min
Aug 27, 2014 Jer. 28, 29, 30 73 verses / 2241 words = 11.21 min
Aug 28, 2014 Jer. 31, 32, 33 110 verses / 3557 words = 17.79 min
Aug 29, 2014 Jer. 34, 35, 36 73 verses / 2558 words = 12.79 min
Aug 30, 2014 Jer. 37, 38, 39, 40 83 verses / 2848 words = 14.24 min
Aug 31, 2014 Jer. 41, 42, 43 53 verses / 1890 words = 9.45 min
Sep 1, 2014 Jer. 44, 45, 46 63 verses / 2267 words = 11.34 min
Sep 2, 2014 Jer. 47, 48, 49 93 verses / 2609 words = 13.04 min
Sep 3, 2014 Jer. 50, 51, 52; Lam. 1 166 verses / 5140 words = 25.70 min
Sep 4, 2014 Lam. 2, 3, 4 110 verses / 2324 words = 11.62 min
Sep 5, 2014 Lam. 5; Ez. 1, 2 60 verses / 1338 words = 6.69 min
Sep 6, 2014 Ez. 3, 4, 5 61 verses / 1856 words = 9.28 min
Sep 7, 2014 Ez. 6, 7, 8, 9 70 verses / 2240 words = 11.20 min
Sep 8, 2014 Ez. 10, 11, 12 75 verses / 2102 words = 10.51 min
Sep 9, 2014 Ez. 13, 14, 15 54 verses / 1715 words = 8.57 min
Sep 10, 2014 Ez. 16, 17, 18 119 verses / 3367 words = 16.84 min
Sep 11, 2014 Ez. 19, 20, 21, 22 126 verses / 3672 words = 18.36 min
Sep 12, 2014 Ez. 23, 24, 25 93 verses / 2558 words = 12.79 min
Sep 13, 2014 Ez. 26, 27, 28 83 verses / 2319 words = 11.60 min
Sep 14, 2014 Ez. 29, 30, 31 65 verses / 2037 words = 10.19 min
Sep 15, 2014 Ez. 32, 33, 34, 35 111 verses / 3476 words = 17.38 min
Sep 16, 2014 Ez. 36, 37, 38 89 verses / 2795 words = 13.97 min
Sep 17, 2014 Ez. 39, 40, 41 104 verses / 3098 words = 15.49 min
Sep 18, 2014 Ez. 42, 43, 44 78 verses / 2431 words = 12.15 min
Sep 19, 2014 Ez. 45, 46, 47, 48 107 verses / 3386 words = 16.93 min
Sep 20, 2014 Dan. 1, 2, 3 100 verses / 3146 words = 15.73 min
Sep 21, 2014 Dan. 4, 5, 6 96 verses / 3243 words = 16.21 min
Sep 22, 2014 Dan. 7, 8, 9 82 verses / 2782 words = 13.91 min
Sep 23, 2014 Dan. 10, 11, 12; Hos. 1 90 verses / 2914 words = 14.57 min
Sep 24, 2014 Hos. 2, 3, 4 47 verses / 1284 words = 6.42 min
Sep 25, 2014 Hos. 5, 6, 7 42 verses / 1003 words = 5.01 min
Sep 26, 2014 Hos. 8, 9, 10, 11 58 verses / 1544 words = 7.72 min
Sep 27, 2014 Hos. 12, 13, 14 39 verses / 950 words = 4.75 min
Sep 28, 2014 Joel 1, 2, 3 73 verses / 1975 words = 9.88 min
Sep 29, 2014 Amos 1, 2, 3 46 verses / 1281 words = 6.41 min
Sep 30, 2014 Amos 4, 5, 6, 7 71 verses / 1951 words = 9.76 min
Oct 1, 2014 Amos 8, 9; Oba. 1 50 verses / 1594 words = 7.97 min
Oct 2, 2014 Jon. 1, 2, 3 58 verses / 1616 words = 8.08 min
Oct 3, 2014 Jon. 4; Mic. 1, 2 40 verses / 1147 words = 5.74 min
Oct 4, 2014 Mic. 3, 4, 5, 6 56 verses / 1662 words = 8.31 min
Oct 5, 2014 Mic. 7; Nah. 1, 2 48 verses / 1294 words = 6.47 min
Oct 6, 2014 Nah. 3; Hab. 1, 2 56 verses / 1433 words = 7.17 min
Oct 7, 2014 Hab. 3; Zep. 1, 2 52 verses / 1489 words = 7.45 min
Oct 8, 2014 Zep. 3; Hagg. 1, 2; Zec. 1 79 verses / 2314 words = 11.57 min
Oct 9, 2014 Zec. 2, 3, 4 37 verses / 994 words = 4.97 min
Oct 10, 2014 Zec. 5, 6, 7 40 verses / 1092 words = 5.46 min
Oct 11, 2014 Zec. 8, 9, 10 52 verses / 1640 words = 8.20 min
Oct 12, 2014 Zec. 11, 12, 13, 14 61 verses / 2028 words = 10.14 min
Oct 13, 2014 Mal. 1, 2, 3 49 verses / 1665 words = 8.32 min
Oct 14, 2014 Mal. 4; Matt. 1, 2 54 verses / 1289 words = 6.45 min
Oct 15, 2014 Matt. 3, 4, 5 90 verses / 2027 words = 10.13 min
Oct 16, 2014 Matt. 6, 7, 8, 9 135 verses / 2998 words = 14.99 min
Oct 17, 2014 Matt. 10, 11, 12 122 verses / 2747 words = 13.73 min
Oct 18, 2014 Matt. 13, 14, 15 133 verses / 2876 words = 14.38 min
Oct 19, 2014 Matt. 16, 17, 18 90 verses / 2202 words = 11.01 min
Oct 20, 2014 Matt. 19, 20, 21, 22 156 verses / 3367 words = 16.84 min
Oct 21, 2014 Matt. 23, 24, 25 136 verses / 2935 words = 14.68 min
Oct 22, 2014 Matt. 26, 27, 28 161 verses / 3498 words = 17.49 min
Oct 23, 2014 Mark 1, 2, 3 108 verses / 2266 words = 11.33 min
Oct 24, 2014 Mark 4, 5, 6, 7 177 verses / 3922 words = 19.61 min
Oct 25, 2014 Mark 8, 9, 10 140 verses / 3161 words = 15.80 min
Oct 26, 2014 Mark 11, 12, 13 114 verses / 2577 words = 12.88 min
Oct 27, 2014 Mark 14, 15, 16; Luke 1 219 verses / 4525 words = 22.63 min
Oct 28, 2014 Luke 2, 3, 4 134 verses / 3021 words = 15.11 min
Oct 29, 2014 Luke 5, 6, 7 138 verses / 3361 words = 16.80 min
Oct 30, 2014 Luke 8, 9, 10 160 verses / 3891 words = 19.45 min
Oct 31, 2014 Luke 11, 12, 13, 14 183 verses / 4417 words = 22.09 min
Nov 1, 2014 Luke 15, 16, 17 100 verses / 2345 words = 11.72 min
Nov 2, 2014 Luke 18, 19, 20 138 verses / 2870 words = 14.35 min
Nov 3, 2014 Luke 21, 22, 23 165 verses / 3361 words = 16.80 min
Nov 4, 2014 Luke 24; John 1, 2, 3 165 verses / 3344 words = 16.72 min
Nov 5, 2014 John 4, 5, 6 172 verses / 3697 words = 18.48 min
Nov 6, 2014 John 7, 8, 9 153 verses / 3263 words = 16.32 min
Nov 7, 2014 John 10, 11, 12 149 verses / 3133 words = 15.66 min
Nov 8, 2014 John 13, 14, 15, 16 129 verses / 3022 words = 15.11 min
Nov 9, 2014 John 17, 18, 19 108 verses / 2594 words = 12.97 min
Nov 10, 2014 John 20, 21; Acts 1 82 verses / 2160 words = 10.80 min
Nov 11, 2014 Acts 2, 3, 4 110 verses / 2612 words = 13.06 min
Nov 12, 2014 Acts 5, 6, 7, 8 157 verses / 3789 words = 18.95 min
Nov 13, 2014 Acts 9, 10, 11 121 verses / 2742 words = 13.71 min
Nov 14, 2014 Acts 12, 13, 14 105 verses / 2591 words = 12.96 min
Nov 15, 2014 Acts 15, 16, 17 115 verses / 2751 words = 13.76 min
Nov 16, 2014 Acts 18, 19, 20, 21 147 verses / 3581 words = 17.91 min
Nov 17, 2014 Acts 22, 23, 24 92 verses / 2277 words = 11.38 min
Nov 18, 2014 Acts 25, 26, 27 103 verses / 2660 words = 13.30 min
Nov 19, 2014 Acts 28; Rom. 1, 2 92 verses / 2222 words = 11.11 min
Nov 20, 2014 Rom. 3, 4, 5, 6 100 verses / 2216 words = 11.08 min
Nov 21, 2014 Rom. 7, 8, 9 97 verses / 2387 words = 11.94 min
Nov 22, 2014 Rom. 10, 11, 12 78 verses / 1753 words = 8.77 min
Nov 23, 2014 Rom. 13, 14, 15 70 verses / 1665 words = 8.32 min
Nov 24, 2014 Rom. 16; 1 Cor. 1, 2, 3 97 verses / 2009 words = 10.04 min
Nov 25, 2014 1 Cor. 4, 5, 6 54 verses / 1333 words = 6.67 min
Nov 26, 2014 1 Cor. 7, 8, 9 80 verses / 2015 words = 10.07 min
Nov 27, 2014 1 Cor. 10, 11, 12 98 verses / 2038 words = 10.19 min
Nov 28, 2014 1 Cor. 13, 14, 15, 16 135 verses / 2774 words = 13.87 min
Nov 29, 2014 2 Cor. 1, 2, 3 59 verses / 1387 words = 6.93 min
Nov 30, 2014 2 Cor. 4, 5, 6 57 verses / 1289 words = 6.45 min
Dec 1, 2014 2 Cor. 7, 8, 9, 10 73 verses / 1830 words = 9.15 min
Dec 2, 2014 2 Cor. 11, 12, 13 68 verses / 1699 words = 8.49 min
Dec 3, 2014 Gal. 1, 2, 3 74 verses / 1760 words = 8.80 min
Dec 4, 2014 Gal. 4, 5, 6 75 verses / 1482 words = 7.41 min
Dec 5, 2014 Eph. 1, 2, 3, 4 98 verses / 2077 words = 10.38 min
Dec 6, 2014 Eph. 5, 6; Phil. 1 87 verses / 1739 words = 8.70 min
Dec 7, 2014 Phil. 2, 3, 4 74 verses / 1617 words = 8.09 min
Dec 8, 2014 Col. 1, 2, 3 77 verses / 1723 words = 8.62 min
Dec 9, 2014 Col. 4; 1 Th. 1, 2, 3 61 verses / 1451 words = 7.25 min
Dec 10, 2014 1 Th. 4, 5; 2 Th. 1 58 verses / 1138 words = 5.69 min
Dec 11, 2014 2 Th. 2, 3; 1 Tim. 1 55 verses / 1248 words = 6.24 min
Dec 12, 2014 1 Tim. 2, 3, 4 47 verses / 953 words = 4.76 min
Dec 13, 2014 1 Tim. 5, 6; 2 Tim. 1, 2 90 verses / 1996 words = 9.98 min
Dec 14, 2014 2 Tim. 3, 4; Tit. 1 55 verses / 1063 words = 5.32 min
Dec 15, 2014 Tit. 2, 3; Phile. 1 55 verses / 1024 words = 5.12 min
Dec 16, 2014 Heb. 1, 2, 3 76 verses / 1697 words = 8.48 min
Dec 17, 2014 Heb. 4, 5, 6, 7 78 verses / 1833 words = 9.16 min
Dec 18, 2014 Heb. 8, 9, 10 80 verses / 2009 words = 10.04 min
Dec 19, 2014 Heb. 11, 12, 13 94 verses / 2203 words = 11.02 min
Dec 20, 2014 Jam. 1, 2, 3 71 verses / 1499 words = 7.50 min
Dec 21, 2014 Jam. 4, 5; 1 Pet. 1, 2 87 verses / 2074 words = 10.37 min
Dec 22, 2014 1 Pet. 3, 4, 5 55 verses / 1358 words = 6.79 min
Dec 23, 2014 2 Pet. 1, 2, 3 61 verses / 1526 words = 7.63 min
Dec 24, 2014 1 Jo. 1, 2, 3 63 verses / 1559 words = 7.79 min
Dec 25, 2014 1 Jo. 4, 5; 2 Jo. 1; 3 Jo. 1 83 verses / 1944 words = 9.72 min
Dec 26, 2014 Jude 1; Rev. 1, 2 155 verses / 3853 words = 19.27 min
Dec 27, 2014 Rev. 3, 4, 5 47 verses / 1356 words = 6.78 min
Dec 28, 2014 Rev. 6, 7, 8 47 verses / 1381 words = 6.91 min
Dec 29, 2014 Rev. 9, 10, 11, 12 68 verses / 1913 words = 9.56 min
Dec 30, 2014 Rev. 13, 14, 15 46 verses / 1426 words = 7.13 min
Dec 31, 2014 Rev. 16, 17, 18 63 verses / 1854 words = 9.27 min
Jan 1, 2015 Rev. 19, 20, 21, 22 84 verses / 2379 words = 11.89 min

 

Anunțuri

Comenteaza

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s